За Хотелот | Рамка за управување со животната и социјална средина | Hotel ARKA Skopje
Hotel in Skopje - Hotel ARKA
en | mk | de

Рамка за управување со животната и социјална средина

Намената на oвoј дoкумент е да ги претстави прoписите за заштита на животната средина, пропишани од страна на македонските власти, како и јавните политики односно постапките кои треба да се почитуваат при спроведувањето на проектите финансирани и спроведени од страна на Светската банка, да ги утврди потенцијалните импликации и недостатоци во однос на животната средина, како и да ја постави рамката и постапките за управување и намалување на овие импликации и можните интервенции.

 

Објава за јавни консултации на документи за заштита на животна средина и социјални аспекти во рамки на ПЛРК – АРКА ДООЕЛ Скопје

 

Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти (англиски јазик)


Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти (македонски јазик)


Список за проверка на планот за управување со животна средина и социјални аспекти (албански јазик)


Формулар за доставување на коментари_Мак


Формулар за доставување на коментари_Алб


Формулар за доставување на коментари_Анг